STANOVY SPOLEŘENSTVÍ VLASTNÍKŮ - Vrtílek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

STANOVY SPOLEŘENSTVÍ VLASTNÍKŮ

SLUŽBY
Stanovy společenství vlastníků jsou spolu s prohlášením vlastníka budovy základními kameny pro rozumné fungování společenství vlastníků. Původní pojetí podle zákona o vlastnictví bytů, kdy se muselo vycházet ze vzorových stanov byl zrušen. Nový koncept tvorby stanov společenství vlastníků vycházel z myšlenky, že každé společenství si sestaví stanovy podle skutečných poměrů v domě. Reálně však sestanovení nebo aktualizace stanov zase inklinuje ke kopírování  různých variant "zaručených vzorových stanov" v růné kvalitě i rozsahu. Na základě zkušeností z praxe lze však doporučit stanovy opravdu sestavit v souladu s konkrétními technickými, provozními a ekonomickými parametry fungování domu.
Co musí autor znát, než napíše dobré stanovy společenství vlastníků?
Od 1. 1. 2014 se právní úprava společenství vlastníků přesunula přímo do nového občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., jenž zároveň zrušil zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. a vzorové stanovy vydané nařízením vlády č. 371/2004 Sb.
Původních pět paragrafů zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. nahradilo 23 paragrafů nového občanského zákoníku. Podle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku se tím odstranil stav, kdy byly původně některé významné otázky řešeny na úrovni podzákonného právního předpisu, což se jevilo často jako problematické.

Je nezbytné se bezpodmínečně seznámit s těmito právními východisky:
 • Ustanovení § 118-209 OZ upravující obecná ustanovení o právnických osobách
 • Ustanovení § 214-254 OZ a ustanovení § 258-302 OZ upravující spolek s ohledem na přiměřené použití ustanovení o spolku v případě, že z ustanovení o společenství vlastníků nevyplývá něco jiného (ust. § 1221 OZ)
 • Ustanovení § 1194–1216 OZ upravující samotnou problematiku společenství vlastníků
 • Ustanovení § 1115-1239 OZ upravující spoluvlastnictví
 • Ustanovení § 1158-1222 OZ upravující bytové spoluvlastnictví

Dalším prameny právní úpravy jsou:
 • zákon č. 311/2013 Sb. upravující vznik společenství vlastníků a upravuje také problematiku převodu vlastnického práva k jednotkách a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (Tento zákon upravuje převod vlastnického práva k jednotkám u bytových družstev vzniklých před 1. 1. 1992 a jejich právních nástupců, vystavěných s pomocí státu a k jednotkám vzniklým nástavbou v těchto domech a také vznik společenství vlastníků v těchto bytových domech).
 • nařízení vlády č. 366/2013 Sb. upravující způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezující části nemovité věci, které jsou společné, a upravující podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

Pravidla pro příspěvky na úhradu cen služeb a pro způsoby určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky, která představují nově od 1. 1. 2014 obligatorní náležitost stanov, upravují zejména:
 • zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
 • vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií,
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších před­pisů.
 
 
 
 
Vrtílek s.r.o., Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky