ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Vrtílek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

O NÁS

Společnost Vrtílek s.r.o. si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnuje náležitou pozornost. V dalším textu jsou vymezeny základní pojmy a informace, jakým způsobem jsou údaje o každém z uživatelů webových stránek (dálek jen „UŽIVATELÉ“) firmy Vrtílek s.r.o. chráněny a uchovávány. Informace také uvádí, jak uživatelům soubory cookies usnadňují opakované návštěvy webu www.vrtilek.cz.
Společnost Vrtílek s.r.o. věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů UŽIVATELŮ. Prostřednictvím tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Vrtílek s.r.o. podává UŽIVATELŮM informaci o způsobu shromažďování a využívání získaných osobních údajů, jakožto návštěvníků webu www.vrtilek.cz (dále jen „WEB“), jejichž je společnost Vrtílek s.r.o. (dále jen „VRTÍLEK nebo SPRÁVCE“) provozovatelem.
VRTÍLEK neshromažďuje žádné osobní údaje UŽIVATELŮ, které mu sami dobrovolně neposkytnou. Tedy vždy, když UŽIVATEL poskytne své osobní údaje a data prostřednictvím WEBu, souhlasí zároveň se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním poskytnutých údajů.
Osobní údaje o UŽIVATELÍCH jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je společnost Vrtílek s.r.o., Masarykovo náměstí 350/31, 68201 Vyškov PSČ: 682 01, IČ: 25345281, DIČ: CZ25345281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ČR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27648. Jakékoli informace shromažďované o UŽIVATELÍCH budou využívány zejména
 • k poskytování požadovaných služeb či produktů,
 • k informování o nových službách a produktech,
 • k vylepšování zákaznických služeb společnosti Vrtílek s.r.o., zejména WEBu,
 • za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Způsob shromažďování osobních údajů
 • Aktivně sdělené osobní údaje
V případě, že bude VRTÍLEK potřebovat údaje, které mu umožní UŽIVATELE identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež si UŽIVATEL osobně vyžádal, o tyto údaje ho VRTÍLEK požádá. Tyto osobní údaje mohou obsahovat jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefon, adresu a další informace o osobě resp. společnosti nebo o kreditní kartě v případě platby on-line.
 • Pasivně sdělené údaje
Dále může WEB shromažďovat určité informace o přístupu UŽIVATELŮ WEBu, např. adresu IP, pomocí které tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento WEB, stránky, které z WEBu otevírají, a verzi prohlížeče, ze kterého WEB navštívili. Tyto informace jsou získávány prostřednictvím tzv. souborů cookies. Takto získané informace budou používány k personifikaci UŽIVATELE a  k poskytování produktů a služeb, které si vyžádal nebo k nimž dal souhlas. VRTÍLEK může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších uživatelských služeb a souvisejících produktů a  k inovaci WEBu, jakož i ke zjednodušení používání tohoto WEBu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a WEB se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům jeho UŽIVATELE.
Přístup k osobním údajům
UŽIVATEL má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich odstranění či opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. V takovémto případě je VRTÍLEK povinen UŽIVATELE na jeho žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ, na jehož základě tedy můžete žádat informace o:
 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Zpracování osobních údajů
Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci SPRÁVCE osobních údajů (VRTÍLEK), anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas se zpracováním UŽIVATEL uděluje dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na WEBu. Prostřednictvím těchto ZÁSAD a v souladu s PODMÍNKAMI UŽITÍ byli UŽIVATELÉ poučeni v souladu se ZOOÚ o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem souhlas ke zpracování kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce a právy podle § 21 ZOOÚ, tedy, že UŽIVATEL může:
 • požádat SPRÁVCE nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby SPRÁVCE nebo zpracovatel odstranil stav, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň UŽIVATEL souhlasí se zasíláním obchodních sdělení SPRÁVCE na e-mailovou adresu UŽIVATELE, kterou dobrovolně poskytl. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla SPRÁVCE. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kontrola osobních údajů
Osobní údaje, které na tomto WEBu UŽIVATEL poskytne, nebudou bez jeho souhlasu sdělovány mimo společnost Vrtílek s.r.o.
Zabezpečení osobních údajů
Veškerá data uložená u SPRÁVCE jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka WEBu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.
SPRÁVCE není zavázán sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky WEBu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky WEBu. SPRÁVCE si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.
Informace o souborech cookies, které používá VRTÍLEK
WEB a online služby s ním spojené mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. COOKIES.
Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který PROVOZOVATEL prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka WEBu. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka WEBu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele WEBu a internetovým prohlížečem.
Jednou z primárních funkcí souborů cookies je úspora času UŽIVATELE. Jestliže si UŽIVATEL např. přizpůsobí webovou stránku nebo bude procházet WEBem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene WEBu specifické informace o preferencích UŽIVATELE. Nabídne mu takové prostředí, na které byl dle svých posledních návštěv zvyklý, a to tak, aby pro něj byla webová stránka více osobní a dokázala lépe reagovat na je individuální potřeby. Proto jakmile se UŽIVATEL na webový server vrátí, mohou se dříve zadané informace načíst, aby UŽIVATEL mohl snadněji používat ty funkce WEBu, které si již přizpůsobil, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů. To vše UŽIVATELI podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na WEBu atd. Pokud VRTÍLEK odstraní všechny soubory cookies, musí UŽIVATEL předvolby pro WEB nastavit znovu. Přejde-li UŽIVATEL na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž bude muset své předvolby sdělit zpracovateli znovu.
Tyto údaje VRTÍLEK využívá také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik a Facebook. Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci WEB využívají.
Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi o:
 • datu a času vstupu UŽIVATELE na stránky (WEB),
 • kolik a jaké stránky UŽIVATEL navštívil a jak dlouho byl na internetových stránkách (WEB),
 • název internetové domény UŽIVATELE a IP adresa, která umožní vstoupit na internetové stránky (WEB),
 • internetový prohlížeč, který UŽIVATEL používá, a operační systém počítače UŽIVATELE,
 • Internetová stránka, z níž byl UŽIVATEL odkázán na WEB.
Informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google lze nalézt na: www.google.com/policies/technologies/cookies/.
VRTÍLEK na svých webových stránkách používá dva druhy cookies, a to:
 • dočasné soubory cookies (session cookies), které se ukládají do souboru cookie prohlížeče UŽIVATELE do doby, než ukončí práci s prohlížečem,
 • trvalé soubory cookies (tracking cookies), které slouží pro snadnější a pohodlnější orientaci UŽIVATELE na WEBu a zůstávají uloženy v prohlížeči mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies v počítači UŽIVATELE a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit identitu UŽIVATELE.
VRTÍLEK na WEBu provozuje pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost WEBu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však může UŽIVATEL odmítnout. Nastavení prohlížeče UŽIVATELE můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže tak učiní, nebude pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce WEBu VRTÍLEK.
Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný VRTÍLEK, který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.
Více informací o Cookies pohledem komunitárního práva EU lze nalézt na: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.
Odkazy na weby třetích stran
Na WEBu UŽIVATELÉ také naleznou hypertextové odkazy odkazující na webové stránky třetích stran. VRTÍLEK neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů na těchto webových stránkách či aplikacích a VRTÍLEK doporučuje svým UŽIVATELŮM, aby se před prohlížením těchto webových stránek či použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s konkrétními podmínkami a prohlášeními o ochraně osobních údajů provozovatelů těchto webů.
Poskytnutí osobních údajů třetím stranám
VRTÍLEK nebude sdílet ani předávat žádné identifikační informace o svých UŽIVATELÍCH třetím stranám bez jejich souhlasu. Osobní údaje UŽIVATELŮ může sdílet pouze:
 • se smluvními servisními gestory za účelem ověřování kvality poskytnutých smluvních servisních služeb při řešení komplikovaných servisních oprav domácích spotředičů,
 • s autorizovanými obchodními partnery za účelem distribuce nabídky produktů a služeb a další komunikace s UŽIVATELI,
 • v případech vyžadovaných zákonem, například v souvislosti s dotazy státní správy, se soudními spory nebo jinými právními procesy a požadavky,
 • je-li VRTÍLEK v dobré víře přesvědčen, že je poskytnutí údajů o UŽIVATELI nezbytné v zájmu ochrany práv společnosti Vrtílek s.r.o., například při vyšetřování možného porušení PODMÍNEK UŽITÍ nebo při zjišťování, prevenci či odhalování podvodů.
Změny v Zásadách ochrany osobních údajů
V případě potřeby si VRTÍLEK vyhrazuje právo na změnu těchto ZÁSAD. Pokud se tak stane, VRTÍLEK aktualizuje také datum poslední aktualizace uváděné v těchto ZÁSADÁCH. Lze doporučit ZÁSADY pravidelně ověřovat, aby UŽIVATEL byl aktuálně informován o tom, jak VRTÍLEK chrání osobní údaje UŽIVATELŮ, které mu poskytli k dispozici.
Kontaktní informace
Pokud si myslíte, že VRTÍLEK tyto ZÁSADY nedodržel, obraťte se na nás prostřednictvím spravce@vrtilek.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.
1. 9. 2017, Ing. Radek Peloušek, jednatel společnosti
 
Vrtílek s.r.o., Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky