ROZSAH SLUŽEB SPRÁVA VRTÍLEK - KOMFORT - Vrtílek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ROZSAH SLUŽEB SPRÁVA VRTÍLEK - KOMFORT

SPRÁVA
Platební a zúčtovací styk
 • Dispozice s účtem příkazce v souladu s pokyny statutárního orgánu za účelem zajištění úhrad plateb a faktur, jež je příkazce povinen hradit. Jedná se o komplexní zajištění platebního a zúčtovacího styku s bankou, vlastníky jednotek (nájemci) a dodavatelskými subjekty.
Vedení účetnictví v plném rozsahu
 • Vedení účetní evidence o veškerých případech souvisejících s činností příkazce a se spravovanou budovou.
 • Vyhotovení roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh v zákonných termínech. Vyhotovení daňového přiznání.
Vedení mzdové agendy statutárních orgánů
 • Zpracování a vedení evidence statutárních orgánů subjektu resp. zaměstnanců. Zpracování agendy odměn a povinných odvodů v souladu s platnou legislativou.
Provozně-ekonomické činnosti
 • Předpisy měsíčních plateb (zpracování a údržba evidenčních listů)
 • Zpracování a průběžné vystavování nových evidenčních listů (a plateb příspěvku na dlouhodobou zálohu na opravy záloh za služby na základě vzniklých změn.
 • Komplexní zajištění předpisů a zpracování inkasních plateb prostřednictvím služby SIPO u společnosti Česká pošta, a.s.
 • Evidence pohledávek, závazků a přeplatků vlastníků jednotek (nájemníků bytů), vystavování přehledů dluhů včetně úroků z prodlení
 • Zpracování přehledu úhrad a neplatičů plateb záloh za služby a plateb dlouhodobé zálohy na opravy.
 • Zpracování a vydání podkladů pro soudní vymáhání dluhů.
 • Roční rozúčtování a vyúčtování dlouhodobé zálohy a služeb
 • Provedení vyúčtování služeb a ostatních předpisů plateb (dlouhodobé zálohy resp. nájemného) formou individuálního vyúčtování jednotlivým vlastníkům jednotek.
 • Průběžné vedení kont předpisů plateb příspěvku dlouhodobé zálohy a záloh za služby dle jednotlivých složek a na jednotlivé vlastníky jednotek (nájemníků bytů).
Provozně-technické činnosti
 • Vedení provozní a technické dokumentace budovy spojené s její správou.
 • Archivace provozní a technické dokumentace budovy.
 • Vedení evidence a zajištění povinných periodických výměn resp. kontrol měřidel spotřeby médií (studená a teplá voda), energií (měřičů tepla, elektroměrů atd.) v souladu s platnými závaznými předpisy.
 • Vedení evidence a zajištění povinných periodických prohlídek a revizí rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, rozvodů studené vody, odpadních vod, hromosvodů a ostatních technických zařízení nezbytných pro provoz budovy a řádné využívaní společných částí budovy, bytových a nebytových jednotek dle platných předpisů.
 • Vedení evidence a zajištění povinných periodických požárních prohlídek a revizí hasicích přístrojů, požárních hydrantů a přístupných společných prostor v budově dle platných předpisů.
 • Odstraňování havarijních stavů dle pokynů oprávněného zástupce příkazce.
 • Realizace schváleného „plánu oprav“. Zpracování a zaslání objednávek jménem příkazce nebo prostřednictvím příkazce (dle kompetencí v příkazní smlouvě).
 • Účast při předání staveniště zhotoviteli a při kolaudaci díla.
 • Kontrola formální a věcné správnosti faktur.
 • Zajištění a kontrola provádění úklidu společných prostor prostřednictvím externích dodavatelů příkazce.
 • Zajištění deratizace, dezinsekce a dezinfekce.
 • Zajištění likvidace pojistných událostí v návaznosti na uzavřenou pojistnou smlouvu příkazce.
Havarijní služba
 • Zajištění havarijních situací na společných částech domu. Organizace a zajištění odstranění havárie rozvodu vody, rozvodu plynu, rozvodu elektřiny u dodavatelských firem.
Organizační a právní činnosti
 • Operativní komunikace a korespondence - odpovědi a informace vlastníkům jednotek (nájemcům).
 • Elektronická a telefonní komunikace s vlastníky jednotek a nájemníky.
 • Sledování změn právních předpisů a iniciování včasných změn v činnosti správce a příkazce.
 
Vrtílek s.r.o., Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky