PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY - Vrtílek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

SLUŽBY
 Prohlášení vlastníka budovy o rozdělení bytového (resp. rodinného domu) na bytové a nebytové jednotky (dále jako "prohlášení“) lze definovat jako právní úkon, jímž vlastník pozemku s budovou vymezí v této nemovitosti jednotky v právním slova smyslu na:
  • bytové jednotky
  • nebytové prostory (např. ateliér, garáž, kancelář, dílna, sklad apod.)
S vlastnictvím vymezené jednotky (bytu nebo nebytového prostoru) je spojeno podílové spoluvlastnictví společných částí domu. Za jednotku se tak považuje byt nebo nebytový prostor a s ním spojený podíl na společných částech nemovité věci.
Součástí prohlášení je i vymezení příslušenství a vybavení jednotky, s nimiž je spojeno užívání společných částí domu. V prohlášení jsou také konkretizovány společné částí domu.
Dům se tak rozděluje na jednotky, které tvoří:
  • bytové spoluvlastnictví dle § 1158 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014,
  • jednotky dle předchozích právních předpisů, konkrétně ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (s nimiž lze dále volně disponovat, tj. prodat, darovat, zatížit zástavním právem atd).
Prohlášení vymezuje kterýkoliv subjekt, který je vlastníkem (či podílovým spoluvlastníkem) budovy, ve které se nacházejí alespoň dva samostatné prostory způsobilé být jednotkou, a to za účelem jejich následného prodeje, zatížení zástavním právem apod.
Prohlášení je po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uloženo v listinné podobě ve sbírce listin příslušného katastrálního úřadu, do kterého může osoba za zákonem daných podmínek nahlédnout a činit si u něj opisy či výpisy.
Doporučujeme, aby prohlášení vlastníka budovy vždy provedla zkušená odborně způsobilá osoba zabývající se bytovým právem v dennodenní praxi. Pokud má být prohlášení vlastníka budovy zpracováno správně, je nezbytné, aby zpracovatel měl dobrou znalost nejen občanského zákoníku, katastrálního zákona ale také též dalších prováděcích předpisů, tj. vyhlášek a nařízení vlády. Autor prohlášení vlastníka budovy, případně dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví musí v budově provést osobní setření všech prostor, dále jejich zaměření a zakreslení a taktéž soupis potřebných technických informací. Autor musí také na základě vlastních zkušeností navrhnout vlastníkovi budovy optimální řešení budoucího vymezení jednotek v budově včetně společných částí domu, tj. vytvořit budoucí funkční vlastnické a sousedské vztahy vlastníků jednotek.
Následná změna prohlášení vlastníka budovy, případně oprava chyb v něm obsažených, je pak složitá a nákladná. U větších budov s mnoha jednotkami může snaha o změnu být i neúspěšná. (např. z důvodu nevůle nebo nedostupnosti některého z vlastníků příp. z důvodu probíhající exekuce).
Firma Vrtílek s.r.o. je připravena Vám ve věci zpracování prohlášení vlastníka budovy, resp. jeho změny poskytnout kompletní servis.
 
 
Vrtílek s.r.o., Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky