PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY - Vrtílek

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

SLUŽBY
Vlastníci budov se často při správě svého domu dostávají do situace, kdy zjistí, že potřebují budovu rozdělit na jednotky. Věc se obvykle řeší v okamžiku, kdy chce vlastník některé nebo všechny jednotky následně převést na jiné vlastníky. Všem vlastníkům lze doporučit, aby rozdělení budovy na jednotky věnovali náležitou pozornost a rozdělení bylo provedeno tak, aby ho nebylo v budoucnu nutné měnit nebo upravovat.
Rozdělení budovy na jednotky musí být realizováno v písemné podobě formou Prohlášení vlastníka budovy (dále jen „prohlášení), s tím, že prohlášení autorizuje vlastník (vlastníci) budovy k datu jeho sepsání. Prohlášení vlastníka budovy je nezbytné následně vložit do katastru nemovitostí. Teprve až potom „prohlášené“ jednotky v dané budově jsou do katastrální evidence zaneseny a lze s nimi samostatně nakládat (převod vlastnictví, zástavní právo apod.)
Při sestavení prohlášení vlastníka nebo při jeho změně, či opravě je vždy nezbytné respektovat platný a závazný právní rámec, kterým se musí vlastník budovy řídit. Postupným vývojem legislativy v ČR vznikly dva systémy, které jsou ve svých některých parametrech odlišné. Laik tyto rozdíly zpravidla nezná a ani je nezkoumá. Při vlastním sestavení či změně prohlášení je však vždy nezbytné správně a konkrétně stanovit všechny použité parametry. Jakákoliv chyba potom může mít dalekosáhlé následky, jak v oblasti vlastnického práva, tak v oblasti ekonomiky každé konkrétní jednotky.
Aktuálně se nově realizované rozdělení budovy na jednotky zpracovává v souladu s § 1158 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014.
Souběžně však existují budovy s jednotkami, které byly „prohlášeny“ dle předchozích právních předpisů, a to v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., zákonem o vlastnictví bytů. Byť se jedná o již neplatnou právní normu, případné částečné korekce takových historických prohlášení musí být provedeny v souladu s tímto původní zákonem.
 
Jednotky se dle svého technického a provozního užití definují jako:
·          bytové jednotky
·          nebytové prostory (ateliér, garáž, kancelář, dílna, sklad apod.)
Určený provozně technický charakter užití jednotky v souladu se stavebním zákonem je také předmětu zápisu do katastru nemovitostí.
V prohlášení dále musí být uvedeny další důležité informace, jako jsou:
·         vymezení příslušenství a vybavení každé jednotky,
·         stanovení podílů na společných částech budovy
·          konkretizace společných částí budovy v souladu s technickým provedením stavby,
·          způsob a pravidla správy společných částí budovy (v některých případech i stanovy společenství vlastníků).
Z praxe víme, že se nevyplácí užití obecných a univerzálních formulací. Ty potom při řešení konkrétní situace vedou k výkladové dezinterpretaci a zbytečným provozním nebo vlastnickým kolizím.
Prohlášení musí být sepsáno konkrétně na míru dané budovy, a tak, aby bylo funkční po desítky let bez potřeby ho měnit.
 
Firma Vrtílek s.r.o. danou problematiku zná a je připravena Vám ve věci zpracování prohlášení vlastníka budovy, resp. jeho změny, poskytnout potřebné služby.
 
Vrtílek s.r.o., Copyright 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky